1. Algemeen

Huidig Privacy-beleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij over u verzamelen om u onze diensten te kunnen aanbieden.

Door onze site te gebruiken of ons uw Gegevens te verstrekken tijdens de verkoop, gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in huidig privacy-beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, raden wij u aan geen gebruik te maken van onze site en ons uw Gegevens niet te verstrekken. In dit geval gaat u er wel mee akkoord niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die Perlézia biedt.

2. Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

Perlézia, gevestigd Dorpskring 26, 3210 Lubbeek (België) en geregistreerd bij Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0629.966.993., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via onze website: www.perlezia.be

3. Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

5. Worden persoonsgegevens gedeeld met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a) Feitelijke verwerkers.

Perlézia kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Perlézia en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Perlézia kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat. 
perlézia heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking. 
De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Perlézia.

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers.

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Google Analytics. 
Facebook Inc. 
Twitter Inc.

Perlézia is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacy policy van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.

perlézia kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Perlézia zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6. Welke rechten heeft de gebruiker?

www.perlezia.be stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

De gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@perlezia.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Perlézia verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Perlézia niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht.

De gebruiker heeft een recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. 
Perlézia behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. Perlézia is niet verplicht om de gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering.

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
De gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.